WARUNKI SPRZEDAŻY

Direct cctv Srl - registered office in Via Romeo Nicola snc - 80026 CASORIA- NA (IT)

AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

 

DEFINICJE

 

W niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży ("Ogólne Warunki"), terminy niezdefiniowane w inny sposób będą miały znaczenie przypisane im poniżej:

 

"Klient" oznacza każdą osobę, niezależnie od tego, czy zakończyła ona proces rejestracji, która porusza się po Stronie, w tym osoby działające jako Goście lub Zarejestrowani Klienci, zarówno Klienci Konsumenci, jak i Klienci Profesjonalni.

 

"Klient będący konsumentem" oznacza osobę fizyczną działającą w celach innych niż działalność gospodarcza, handlowa, rzemieślnicza lub zawodowa, zgodnie z definicją zawartą w art. 3, A) Kodeksu konsumenckiego.

 

"Klient profesjonalny" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która działa w ramach swojej działalności gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej, lub jej pośrednika, zgodnie z definicją w art. 3 lit. C) Kodeksu Konsumpcji.

 

"Zarejestrowany Klient" oznacza użytkownika, który pomyślnie ukończył proces rejestracji na Stronie, który wybrał swój pseudonim i hasło, aby uzyskać dostęp, między innymi, do specjalnej sekcji zarezerwowanej dla Zarejestrowanych Klientów. Zarejestrowany klient ma prawo do poruszania się po Stronie i korzystania ze wszystkich Usług dostępnych od czasu do czasu na Stronie.

 

"Klient będący gościem" oznacza użytkownika, który ma prawo do przeglądania Witryny, korzystania z funkcji udostępnionych Klientowi, bez konieczności rejestracji w Witrynie, a tym samym bez możliwości dostępu do Usług.

 

"Kodeks Konsumpcji" oznacza Dekret z mocą ustawy z dnia 6 września 2005 r., nr 206.

 

"Treść" oznacza wszelkie informacje, filmy, obrazy, dźwięki, muzykę, zdjęcia, oprogramowanie, biuletyny (zawierające użyteczne informacje, które są przydatne dla Usługi i są rozumiane jako jej integralna część), Animacje, bazy danych, projekt i treść, znaki towarowe, logo, przyjęte rozwiązania techniczne, projekty graficzne, wygląd i sposób działania, strukturę i wszelkie inne części już wykonane lub do wykonania, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie, niezależnie od tego, czy są objęte prawami autorskimi lub prawnie chronione, opublikowane w Witrynie lub jakichkolwiek innych materiałach (w dowolnej formie) lub usługach udostępnianych Klientom za pośrednictwem Witryny lub Direct CCTV srl, w tym arkusze informacyjne dotyczące Produktów lub Usług, obrazy lub opisy Produktów lub Usług, a także znaki towarowe lub logo stron trzecich, które są producentami lub dostawcami Produktów lub Usług.

 

"Umowa" oznacza łącznie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (w tym wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach), wszelkie dodatkowe warunki opublikowane w Witrynie, dodatkowe zasady, dyrektywy, kodeksy postępowania i / lub instrukcje zawarte na poszczególnych kartach, Produktach lub opublikowane w Witrynie, a także wszelkie Formularze Rejestracyjne lub Zamówienia wydane przez Klienta i zaakceptowane przez Direct cctv srl.

 

"Dzień Roboczy" oznacza każdy dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni, w których instytucje kredytowe działające na Milan Square nie są zwykle otwarte dla publiczności w celu prowadzenia swojej normalnej działalności;

 

"Sklep Liberotech" oznacza sklep internetowy, opublikowany na Stronie, zwany "Sklepem Liberotech" i zarządzany przez Direct cctv srl.

 

"Zamówienie" oznacza zamówienie na zakup Produktów lub Usług wystawione przez Klienta zgodnie z procedurą zakupu, o której mowa w Artykule 4 poniżej.

 

"Produkt" oznacza dowolny produkt sprzedawany przez Direct CCTV w Witrynie.

 

"Direct CCTV" oznacza DIRECT CCTV S.r.l., jedyną spółkę partnerską. Z siedzibą przy Via Romeo Nicola snc, CASORIA, NA, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 euro (dziesięć tysięcy / 00) i.v., zarejestrowana w rejestrze spółek w Neapolu, numer rejestracyjny, kod podatkowy i numer VAT nr. 05,913,731,211.

 

"Website" means the website www.liberotech.it

 

ARTYKUŁ 1 - PODMIOT

 

1. Umowę pomiędzy Liberotech a Klientem uznaje się za zawartą wraz z przyjęciem, nawet częściowym, zamówienia przez Liberotech srl. Takie przyjęcie uznaje się za milczące, chyba że Klient zostanie poinformowany inaczej. Składając zamówienie w różny sposób, Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu podczas procedury zakupu i akceptuje Ogólne Warunki i Warunki Płatności określone poniżej.

 

2. Jeśli klient jest konsumentem (tj. osobą fizyczną, która kupuje towary w celach innych niż działalność zawodowa), po zakończeniu procedury zakupu online wydrukuje lub zapisze kopię elektroniczną, a w każdym razie zachowa niniejsze Ogólne warunki sprzedaży, zgodnie z przepisami dlgs 206/2005 mod. Dekret ustawodawczy 21/2014 w sprawie sprzedaży na odległość.

 

3. Jakiekolwiek prawo Klienta do odszkodowania lub rekompensaty, jak również jakakolwiek odpowiedzialność umowna lub pozaumowna za bezpośrednie lub pośrednie szkody na osobach i / lub mieniu spowodowane nieprzyjęciem, nawet częściowym, zamówienia, jest wykluczone.

 

TRYB ZAKUPU

 

Zakres terytorialny: Liberotech przyjmuje zamówienia z całej Europy.

 

4. Klienci mogą nabywać produkty wyłącznie w elektronicznym katalogu sklepu Liberotech w momencie dostawy zamówienia i mogą je przeglądać online na stronie https://www.liberotech.it, jak opisano w odpowiednich kartach informacyjnych. Przyjmuje się, że obraz towarzyszący karcie opisowej produktu może nie być idealnie reprezentatywny dla jego cech, ale różnić się w zależności od koloru, rozmiaru i akcesoriów produktu pokazanego na rysunku. Wszystkie informacje dotyczące wsparcia przy zakupie (karty itp.) należy rozumieć jako zwykły ogólny materiał informacyjny, nie odnoszący się do rzeczywistych cech pojedynczego produktu.

 

5. Prawidłowe przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez sklep Liberotech poprzez wysłanie odpowiedzi na adres e-mail klienta. Wiadomość zawiera datę i godzinę realizacji zamówienia oraz "numer zamówienia klienta", którym należy posługiwać się w dalszej komunikacji ze sklepem Liberotech. Wiadomość powiela wszystkie dane wprowadzone przez Klienta, który zobowiązuje się do weryfikacji ich poprawności i niezwłocznego zgłaszania ewentualnych poprawek w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

 

6. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia, sklep Liberotech gwarantuje terminową komunikację z Klientem.

 

 

METODY PŁATNOŚCI

 

7. Za pobraniem

W przypadku zakupu za pobraniem (za dodatkową opłatą), płatność musi być dokonana wyłącznie gotówką lub na innych warunkach uzgodnionych wcześniej.

 

8. Wczesny przelew bankowy

W przypadku płatności za pośrednictwem wcześniejszej bankowości, zamówienie Klienta zostanie utrzymane do momentu otrzymania dowodu odbioru, który zostanie przesłany do sklepu Liberotech (faksem lub e-mailem) nie później niż 3 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia. Wysyłka zgodnie z zamówieniem zostanie zrealizowana dopiero po faktycznym zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie sklepu Liberotech, co nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia. Przekroczenie tych terminów, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Przyczyna przelewu bankowego musi zawierać:

 

Numer referencyjny zamówienia;

Data złożenia zamówienia;

Imię i nazwisko kierownika zamówienia.

 

WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARÓW

 

9. Sklep Liberotech może przyjmować zamówienia z dostawą na terenie całej Europy.

 

10. Do każdego złożonego zamówienia sklep Liberotech wystawia fakturę za wysłany materiał, wysyłając ją e-mailem do właściciela zamówienia, zgodnie z art. 14 D.P.R. 445/2000 i DL 52/2004 lub dołączając ją do przesyłki. 14 D.P.R. 445/2000 i DL 52/2004 lub dołączając ją do przesyłki. W celu wystawienia faktury dane podane przez Klienta na zamówieniu są prawdziwe. Po wystawieniu faktury nie będzie możliwa zmiana faktury.

 

11. Koszty dostawy ponosi Klient. Płatność za towar przez klienta zostanie dokonana w sposób wybrany w zamówieniu. Klientowi nie należy się nic ponad sumę zamówienia.

 

12. Sklep Liberotech nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w złożeniu zamówienia lub w dostarczeniu zamówionego towaru.

 

13. O ile nie zostało to wyraźnie określone przez nasz Dział Obsługi Klienta, dostawa odbywa się zgodnie z planem ulicy. W momencie dostawy towaru przez kuriera klient jest zobowiązany do sprawdzenia:

 

Czy liczba dostarczonych paczek jest zgodna z liczbą wskazaną w dokumencie wcześniejszej wysyłki przesłanym pocztą elektroniczną;

Opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, niezamoczone ani w żaden inny sposób niezmienione, nawet jeśli chodzi o materiały zamknięcia (taśma samoprzylepna lub metalowe paski).

W razie wątpliwości klient zobowiązany jest przyjąć przesyłkę z klauzulą zastrzeżenia, umieszczając obok podpisu adnotację "PRZYJĄĆ PRZESYŁKĘ Z ZASTRZEŻENIEM". Wszelkie uszkodzenia lub niezgodność z ilością paczek lub kierunkami należy niezwłocznie zgłosić kurierowi realizującemu dostawę. Po podpisaniu dokumentu kurierskiego Klient nie będzie mógł zakwestionować żadnych zewnętrznych cech przesyłki. Wszelkie problemy dotyczące fizycznej integralności, korespondencji lub kompletności otrzymanych produktów należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty dostawy, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

 

14. W przypadku niewycofania w ciągu 5 dni roboczych materiału znajdującego się w magazynie kuriera z powodu powtarzającego się niedostarczenia do dostawy wskazanej przez klienta w zamówieniu, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. (Klient może zostać obciążony kosztami wysyłki)

 

 

KTO I W JAKI SPOSÓB MOŻE AKTYWOWAĆ ZAWIESZENIE (PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZGODNIE Z DLGS 206/2005 MOD. D.LGS 21/2014)

 

15. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Liberotech o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (mail [email protected], tel. +39 0817598886, via Romeo Nicola snc 80026 - casoria (na) italy).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Efekty przerwy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Klienta, wszystkie płatności dokonane na rzecz Sklepu Liberotech zostaną zwrócone, z uwzględnieniem kosztów dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności może zostać wstrzymany na okres dłuższy niż 14 dni, do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru lub do czasu otrzymania towaru przez Sklep Liberotech, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zwroty te będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że Klient uzgodni inaczej; w każdym przypadku nie będzie on musiał ponosić żadnych kosztów w wyniku takiego wykupu.

 

Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z manipulacji towarami innej niż wymagana do ustalenia charakteru, właściwości i działania towarów.

 

Klient ma obowiązek zwrócić towar lub dostarczyć go do Liberotech Store bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni na adres Via Romeo Nicola snc 80026 - Casoria (na) Włochy).

 

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w następujących przypadkach, o których mowa w art. 59 Kodeksu Konsumpcji:

 

(A) umów o świadczenie usług po całkowitym wykonaniu usługi, jeżeli wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą konsumenta i przy akceptacji utraty prawa do odstąpienia od umowy w wyniku całkowitego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;

 

(B) dostarczanie towarów lub świadczenie usług, których cena jest powiązana z wahaniami na rynku finansowym, których przedsiębiorca nie jest w stanie kontrolować i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;

 

(C) dostawy towarów wykonanych na zamówienie lub wyraźnie dostosowanych do potrzeb klienta;

 

(D) dostawa towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub utracić ważność;

 

(E) dostawa zapieczętowanych towarów, które nie podlegają zwrotowi ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia i które zostały otwarte po dostawie;

 

(F) dostawy towarów, które po ich dostarczeniu są ze względu na swój charakter nierozerwalnie połączone z innymi towarami;

(G) dostawy napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy sprzedaży, których dostawa może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, których profesjonalista nie może kontrolować;

(H) umów, w których konsument wyraźnie zażądał wizyty przedsiębiorcy w celu przeprowadzenia pilnych napraw lub prac konserwacyjnych. Jeżeli podczas takiej wizyty profesjonalista świadczy usługi inne niż wyraźnie wymagane przez konsumenta lub towary inne niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia konserwacji lub naprawy, prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie do takich usług lub dodatkowych towarów;

(I) dostarczenie zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostało otwarte po dostarczeniu;

(J) dostarczanie gazet, periodyków i czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę takich publikacji;

(K) umowy zawarte na aukcji publicznej;

(L) świadczenie usług mieszkaniowych innych niż mieszkaniowe, przewóz towarów, usługi wynajmu samochodów, usługi gastronomiczne lub usługi związane z wypoczynkiem, w przypadku gdy umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania;

(M) dostarczanie treści cyfrowych za pomocą wsparcia niematerialnego, jeżeli wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą konsumenta i przy jego akceptacji, że w takim przypadku utraciłby on prawo do odstąpienia od umowy.

 

 GWARANCJE

 

16. Wszystkie produkty sprzedawane przez sklep Liberotech objęte są standardową gwarancją producenta oraz 24-miesięczną rękojmią za wady zgodnie z DL 24/02. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, Klient będzie musiał zachować fakturę (lub DDT), którą otrzyma pocztą elektroniczną w formacie elektronicznym lub PDF.

17. Standardowa gwarancja producenta jest udzielana w sposób opisany w dokumentacji znajdującej się w opakowaniu produktu. Jeśli po interwencji Autoryzowanego Centrum Serwisowego wada nie jest objęta standardową gwarancją producenta, Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami weryfikacji i naprawy wymaganej przez Autoryzowane Centrum Serwisowe, a także kosztami wysyłki, jeśli będzie ona obsługiwana przez sklep Liberotech.

18. 24-miesięczna gwarancja zgodnie z DL 24/02 ma zastosowanie do produktu, który ma wadę zgodności, pod warunkiem, że sam produkt jest używany prawidłowo, zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczną. Gwarancja ta jest zastrzeżona dla konsumenta prywatnego (osoby fizycznej, która kupuje towary w celach niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub dokonuje zakupu bez podania numeru NIP w formularzu zamówienia). W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, sklep Liberotech zapewni, bez obciążania Klienta, przywrócenie stanu zgodnego z umową poprzez naprawę, wymianę lub obniżenie ceny do momentu rozwiązania umowy. Jeśli po interwencji Autoryzowanego Centrum Serwisowego wada nie spowoduje wady zgodności zgodnie z DL 24/02, Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami weryfikacji i naprawy wymaganej przez Autoryzowaną Pomoc, a także kosztami transportu, jeśli będzie on obsługiwany przez Liberotech.it.

19. Wymiana w przypadku DOA (Dead On Arrival) jest dokonywana tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie przewidziane przez producenta. Czas wymiany lub naprawy produktu zależy wyłącznie od polityki producenta.

20. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś w stanie dostarczyć klientowi produktu objętego gwarancją (przywróconego lub wymienionego), sklep Liberotech może według własnego uznania zwrócić pełną zapłaconą kwotę lub wymienić Produkt na produkt o takich samych lub lepszych właściwościach.

21. W przypadku opóźnień w naprawie lub wymianie w sklepie Liberotech nie mogą być wymagane żadne odszkodowania.

22. W przypadkach, w których zastosowanie gwarancji przewiduje zwrot produktu, towary muszą zostać zwrócone przez Klienta w oryginalnym opakowaniu, kompletnym ze wszystkimi częściami (w tym opakowaniem i wszelką dokumentacją oraz wyposażeniem pomocniczym: instrukcjami, kablami itp.); Aby ograniczyć uszkodzenia oryginalnego opakowania, zalecamy, o ile to możliwe, włożenie go do drugiego pudełka; Należy unikać przyklejania etykiet lub taśm samoprzylepnych we wszystkich przypadkach bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu produktu.

 

REKLAMACJE

 

23. Wszelkie skargi należy kierować do Direct CCTV SRL - LIBEROTECH STORE - Complaint Office - Via Romeo Nicola snc, 80026 Casoria, (NA) lub na adres e-mail * [[email protected]] *

 

Polityka prywatności

 

24. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do wysyłania materiałów reklamowych, promocji i tym podobnych, ponieważ takie działanie wymaga wyraźnej zgody administratora danych w tym celu. Taka zgoda musi być wyraźnie wyrażona przez posiadacza danych i nie może być uznana za udzieloną milcząco. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. W każdej chwili Klient może skorzystać z przysługujących mu praw w stosunku do administratora danych zgodnie z artykułem 7 dekretu ustawodawczego 196/2003, który dla swojej wygody powiela w całości:

 

Dekret ustawodawczy nr. 196/2003: Art. 7 - Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

 

1. Zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazania w zrozumiałej formie.

 

2. Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania takiego wskazania:

 

(A) pochodzenie danych osobowych;

 

B) cele i metody przetwarzania;

 

C) logika stosowana podczas przetwarzania za pomocą instrumentów elektronicznych;

 

D) dane identyfikacyjne posiadacza, osób odpowiedzialnych i wyznaczonego przedstawiciela w rozumieniu art. 5 ust. 2;

 

(E) podmioty lub kategorie osób, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, osoby odpowiedzialne lub odpowiedzialne.

 

3. Zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania:

 

(A) aktualizacja, korekta lub, w stosownych przypadkach, integracja danych;

 

B) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, które nie są niezbędne do przechowywania w związku z celami, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;

 

(C) zaświadczenie, że transakcje, o których mowa w lit. a) i b), zostały podane do wiadomości, w tym ich treść, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadków, gdy takie spełnienie jest niemożliwe lub wymaga użycia środków wyraźnie nieproporcjonalnych do chronionego prawa.

 

4. Osoba zainteresowana ma prawo do sprzeciwu, w całości lub w części:

 

(A) z uzasadnionych powodów przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu ich gromadzenia;

 

B) przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu badania rynku lub komunikacji handlowej.

 

Zgodnie z dekretem ustawodawczym 196 z 30.06.03 Direct cctv srl, właściciel strony internetowej www.liberotech.it, informuje, że:

 

Gromadzenie lub przetwarzanie danych osobowych ma na celu wyłącznie umożliwienie Direct cctv srl prawidłowego prowadzenia działalności. Prosimy o zapoznanie się z naszą pełną polityką prywatności.

 

Administratorem danych jest Luigi Magliulo, Direct cctv srl, Via Romeo Nicola snc, 80026 Casoria, (NA)

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 

25. Umowa sprzedaży między Klientem a sklepem Liberotech jest zawierana we Włoszech i regulowana przez prawo włoskie. Do rozstrzygania sporów cywilnych i karnych wynikających z zawarcia niniejszej umowy sprzedaży na odległość, jeśli klient jest konsumentem, właściwość miejscową ma sąd właściwy dla jego miejsca zamieszkania; we wszystkich innych przypadkach właściwość miejscową ma wyłącznie sąd w Neapolu.

 

Konsument europejski zamieszkały w Europie jest informowany, że Komisja Europejska utworzyła platformę internetową zapewniającą alternatywne narzędzie rozstrzygania sporów. Narzędzie to może być wykorzystywane przez europejskiego konsumenta do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących sprzedaży towarów i W rezultacie, jeśli jesteś konsumentem mającym siedzibę w Europie, możesz skorzystać z tej platformy w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z umowy online określonej na tej stronie. Europejska platforma ODR jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr